1137 ELO
#4

DAC Burning

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

0 1
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 1
Tỉ lệ TOP 4
100% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 2 2 49
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 2 1 88
Khởi tạo ELO 1,000