1010 ELO
#25

b0bbebest

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

1 11
Tỉ lệ TOP 1
9% Tỉ lệ

Tất cả

1 12
Tỉ lệ TOP 1
8% Tỉ lệ

Tháng này

1 11
Tỉ lệ TOP 4
9% Tỉ lệ

Tất cả

1 12
Tỉ lệ TOP 4
8% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 4 5 -3
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 5 4 13
Khởi tạo ELO 1,000