Login

Hactory profile

Hactory

Vũ Đăng Công 2020
Điểm ELO: 1000
Thứ hạng Rank: 26

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện