Login

Diêm Bán Cô Bé profile

Diêm Bán Cô Bé

Trần Quốc Hoàn 0
Tên ingame: Diêm Bán Cô Bé
Điểm ELO: 913
Thứ hạng Rank: 60

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 1
Tỉ lệ TOP 1
100% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 1
Tỉ lệ TOP 4
100% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 2 8 -88
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện